Shoujo Shikkaku by Kawai Roh — Completed

Also known as Girls' Disqualifications

Shoujoshikkaku_1_02%20eng
Chapter 1 released Aug 14 '15
Chapter 2 released Aug 16 '15
Chapter 3 released Aug 18 '15
Chapter 4 released Aug 20 '15
Chapter 5 released Apr 8 '17
Chapter 6 released Sep 24 '17
Chapter 7 released Oct 2 '17 Yandere
Chapter 8 released Oct 2 '17
Epilogue released Oct 2 '17