Shoujo Shikkaku by Kawai Rou — Ongoing

Also known as Girls' Disqualifications

Shoujoshikkaku_1_02%20eng
Chapter 1 released Aug 14 '15
Chapter 2 released Aug 16 '15
Chapter 3 released Aug 18 '15
Chapter 4 released Aug 20 '15
Chapter 5 released Apr 8 '17