Motto Hanjuku Joshi by Morishima Akiko — Ongoing

0003
Chapter 1 released Jan 13 '18
Chapter 2 released Mar 17 '18
Chapter 3 released Oct 2 '18
Chapter 4 released Oct 25 '18
Chapter 5 released Jan 30 '19
Chapter 6 released Apr 5 '19