Pairing › Mikuru x Mizuki

We Love You, Natsuki Mikuru! by Tyatubo Aikatsu! Doujin released Nov 10 '18 Mikuru x Mizuki Nono x Risa Yuri
Does Kazesawa Sora Dream of Natsuki Mikuru? {there’s something wonderful about terrible people.} by Juu and Naeto Aikatsu! Doujin released Apr 24 '17 Cheating Mikuru x Mizuki Mikuru x Sora Yuri
Peacock Aster by Miduki Aikatsu! Doujin released Jul 5 '15 Drama Mikuru x Mizuki NSFW Yuri