An Aside Told to You by Yasaka Shuu

An-aside-told-to-you-ch01
Chapter 1 released May 4 '20
Chapter 2 released May 15 '20
Chapter 3 released Jun 7 '20
Chapter 4 released Jul 11 '20
Chapter 5 released Jul 20 '20
Chapter 6 released Aug 27 '20