Pairing › Sumire x Teru

Torahime! by Your Friend Saki Doujin released Mar 8 '14 4-koma Comedy Sumire x Teru
Side-S by Umekichi Saki Doujin released May 19 '13 Blushing Comedy Sumire x Teru Yuri