Pairing › Suì-Feng x Yoruichi

Temperament of the Moon by Shizuhime Bleach Doujin released Mar 11 '19 Dark skin Lots of sex NSFW Suì-Feng x Yoruichi Yuri
Yoruichi-sama by Orange Milk Donuts Bleach Doujin released Jun 24 '08 Dark skin Lolicon Lots of sex NSFW Suì-Feng x Yoruichi Yuri