Tarumu https://www.pixiv.net/users/4007108

たるむ
https://www.pixiv.net/users/4007108
https://twitter.com/tarumu2

About YuuSaya 2 by Natsushi, Tarumu, and Tom Bloom Into You Doujin released Jun 19 '20 Sayaka x Yuu Yuri