Kimochi no Katachi by Kitao Taki and Mitou Kana — Completed

1_kimochi_no_katachi_vol1-157
Volume 1
Kana Part. 1 released Aug 15 '10 4-koma
Kana Part. 2 released Sep 7 '10 Aaaaaangst
Kana Part. 3 released Oct 19 '10
Volume 2
Kana Part. 4 released Oct 19 '10
Kana Part. 5 released Oct 19 '10
Kana Part. 6 released Oct 19 '10 4-koma
Kana Part. 7 released Oct 19 '10