Honto no Kokoro by Suzuki Senpai — Ongoing

001
Chapter 1 released Mar 8 '18
Chapter 2 released Mar 17 '18
Chapter 3 released Mar 17 '18
Chapter 4 released Apr 11 '18
Chapter 5 released Apr 11 '18
Chapter 6 released Jul 21 '18
Chapter 7 released Jul 21 '18
Chapter 8 released Jul 29 '18
Chapter 9 released Aug 4 '18
Chapter 10 released Aug 13 '18
Chapter 11 released Sep 24 '18
Chapter 12 released May 12 '19
Chapter 13 released May 12 '19