Tsurusaki Yuu

Also known as Hatori Niwatori

https://twitter.com/hatori_niwatori
http://niwatori.anime-festa.com/