ABE Yoshitoshi

https://twitter.com/abfly
https://abflyblog.wordpress.com/