Pairing › Migi x Osa

Also known as Migi x Syouko

Strobe Blue by Okita Aoi Shiro Doujin released Feb 19 '10 Migi x Osa Yuri